Antidiskriminacijsko pravo

 

Republika Hrvatska

–          Zakonodavni okvir

–         Policy okvir

–          Presude

 

Europska unija

–         Zakonodavstvo EU

–         Praksa Europskog suda pravde

Vijeće Europe

–         Ugovori/konvencije/povelje

–         Praksa Europskog suda za ljudska prava u području antidiskriminacije

  • Oršuš protiv Hrvatske
  • D.H. protiv Češke Republike

Ujedinjeni narodi

  • Opća deklaracija o ljudskim pravima
  • Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena itd.