Za nastavnike

Ovaj dio stranice posvećen je nastavnicima/ama koji provode predmet Građanski odgoj i obrazovanje i/ili ih zanima tema suzbijanja diskriminacije kako bi ju uklopili u svoje predmete.

CMS je u suradnji s Mrežom mladih Hrvatske i GONG-om objavio priručnik za nastavnike/ce koji sadrži i dio o ljudskim pravima te suzbijanju diskriminacije s razrađenim vježbama.

Priručnik se može preuzeti ovdje.

 

Seminarski priručnik za predmet Antidiskriminacijsko pravo u pravnom poretku EU

Seminarski priručnik zamišljen je kao pomoćno sredstvo u pripremi studenata za nastavu na predmetu Antidiskriminacijsko pravo u pravnom poretku Europske unije. Uz priručnik na nastavi će se koristiti i Zbirka izabranih presuda. Najveći dio presuda koje će se obrađivati na nastavi preveden je i uvršten u Zbirku presuda.
U seminarskom priručniku nabrojane su nastavne jedinice od kojih se sastoji predmet Antidiskriminacijsko pravo u pravnom poretku Europske unije. Za svaku nastavnu jedinicu označeni su zadaci koje studenti trebaju ispuniti prije same nastave. Zadaci se sastoje od pripreme unaprijed određenih presuda. Sve presude također se mogu naći na stranici katedre za Europsko javno
pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (http://www.pravo.unizg.hr/EJP/courses/seminar_rodin).
Za svaku nastavnu sastavljena su i konkretna pitanja koje bi bilo korisno imati na umu pri pripremi sudskih presuda za nastavu, odnosno, pri pripremi za sudjelovanje na konkretnom nastavnom satu. Nastava će se izvoditi pomoću tzv. „sokratske“ metode. U tom smislu priprema prema pitanjima navedenim za svaku nastavnu cjelinu bit će od značajne koristi.
Priručnik također sadrži i materijal koji služi pripremi za ispit na predmetu Antidiskriminacijsko pravo u pravnom poretku Europske unije.

Seminarski priručnik

 

Zbirka presuda Europskog suda pravde

Zbirka odabranih presuda antidiskriminacijskih odluka Europskoga suda pravde nastala je kao dio projekta „Jačanje organizacija civilnog društva za učinkovitu provedbu i praćenje provedbe antidiskriminacijskih politika u RH“ i zamišljena je ponajprije kao podrška nastavnom predmetu Pravo jednakosti u pravnom poretku Europske unije, koji se u sklopu projekta izvodio na Katedri
za europsko javno pravo Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Zbirka se sastoji od ograničena broja izabranih presuda koje su uvrštene u zbirku jer pružaju posebno vrijedan uvid u određeni aspekt primjene antidiskriminacijskoga prava EU u praksi Suda pravde Europske unije. Svakoj presudi prethodi kraći analitički tekst. Tekst nije zamišljen kao klasični komentar presude. Njegova svrha nije detaljna analiza konkretne presude. Popratni tekst polazi od pretpostavke da svaka odluka najbolje govori za sebe. Kao i svaki drugi pravni tekst, izabrane odluke otvorene su za različita čitanja i podložne različitim interpretacijama. U tom smislu, na čitatelju je da sam ili sama procijeni koje implikacije presude smatra korisnima.
Čitatelj u tom izazovu neće biti ostavljen bez ikakve podrške. Svaki popratni tekst uputit će na određeni aspekt konkretne presude kojoj prethodi, koji stručna javnost smatra aspektom od iznimne doktrinarne važnosti za uspješnu primjenu antidiskriminacijskoga prava. No to nije prvenstvena uloga popratnog teksta. Tekst koji prati izabrane presude ima nekoliko ciljeva. Prvo, popratni tekst pruža poseban uvid u pozadinu svake presude. Tekst polazi od pretpostavke kako je svaka sudska odluka dobrim dijelom rezultat konkretnoga društvenog konteksta unutar kojega se spor pojavio i unutar kojega je odlučen. To ne znači da će čitatelj dobiti historijski opis relevantnih činjenica ili političkih odnosa.
Uvid koji pruža popratni tekst jest pravno-analitički, odnosno, usredotočen je na razumijevanje interakcije između pojedinačnih interesa, društvenih ciljeva i vrednota koji su se u pozadini konkretne odluke natjecali ili se i dalje natječu za prvenstvo kroz njezin tekst. Analitički pristup koji stoji iza popratnog teksta temelji se na pretpostavci kako upravo ovakva interakcija, a ne pravni tekst za sebe i po sebi, određuje konkretno značenje specifičnog antidiskriminacijskog jamstva. U tom smislu, zbirka presuda pripada specifičnom pravcu pravnog shvaćanja koji se kolokvijalno naziva pravnim realizmom. Zbirka je prva publikacija te vrste u Hrvatskoj. Popratni tekst također pruža kritički pogled u način na koji Sud pravde Europske unije poima i primjenjuje EU antidiskriminacijska jamstva. U tom pogledu, popratni je tekst posebno usredotočen na vrijednosno uravnotežavanje kao način donošenja sudskih odluka. Naglašavajući ključnu ulogu vrijednosnog uravnotežavanja kao načina sudske primjene antidiskriminacijskih jamstava, zbirka u prvi plan dovodi činjenicu da hrvatska dominantna pravna kultura sudovanje poima na iznimno drugačiji način. Hrvatska pravna kultura sudovanje poima na tradicionalan način karakterističan za kontinentalnu porodicu srodnih pravnih poredaka srednje i istočne Europe, koji svoje zajedničke korijene vide u rimskom pravu. Među ovim pravnim porecima sudovanje je shvaćeno prvenstveno kao objektivna primjena pravne upute koja je predodređena pravnim tekstom zakonske odredbe. Prema ovom shvaćanju, pravni tekst ima fiksirano, predodređeno, odnosno, ispravno značenje. Zadaća sudova je da prepoznaju to značenje i uputu koje im ono prenosi te na temelju utvrđenih činjenica spora tu generalnu uputu pretoče putem logičkog zaključivanja u konkretnu presudu koja vrijedi za konkretne stranke. To nije način na koji Sud pravde Europske unije poima primjenu antidiskriminacijskih jamstava EU. U tom smislu, antidiskriminacijsko pravo EU značajan je izazov za hrvatske sudove. Popratni tekst ima kritički ton. Njegova je svrha uputiti na sve prednosti, ali i nedostatke određenog pristupa na kojem se temelji neka presuda. Kritički ton popratnog teksta ne teži pukoj dekonstrukciji. Putem kritički orijentirane analize izabranih presuda, popratni tekst ima za cilj uputiti na praktične posljedice koje iz konkretnog pristupa primjeni antidiskriminacijskih jamstava EU ili iz konkretne presude slijede za sudove i stranke u antidiskriminacijskim sporovima. U tom pogledu, cilj kritičkog pristupa jest osnaživanje domaćih aktera u ovom području prava koje u Hrvatskoj još uvijek nije dovoljno razvijeno.

Zbirka izabranih presuda ESP